Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

© Hawlfraint y Goron

Mae’r deunydd sydd ar y wefan hon wedi’i warchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.
Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Tachwedd 2009

Ailddefnyddio deunydd hawlfraint y Goron

Cewch ailddefnyddio'r wybodaeth testun ar y wefan hon cyn belled â’ch bod yn cydnabod y ffynhonnell ac yn datgan mai hawlfraint y Goron ydyw

Cewch ailddefnyddio'r wybodaeth ar y wefan hon am ddim mewn unrhyw ffurf, ond mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • ailddefnyddio'r wybodaeth yn gywir
  • cydnabod ffynhonnell yr wybodaeth
  • peidio ag ailddefnyddio’r wybodaeth mewn ffordd sy’n fwriadol gamarweiniol
  • peidio ag ailddefnyddio’r wybodaeth i hysbysebu na hyrwyddo
  • peidio ag awgrymu cymeradwyaeth gan Cross & Stitch, adran arall o’r llywodraeth na mudiad arall yn y sector cyhoeddus
  • peidio â dynwared arddull nac ymddangosiad yr wybodaeth wreiddiol, er enghraifft, drwy gopïo ymddangosiad Cross & Stitch

Delweddau a ffotograffiaeth

Caiff y delweddau a’r ffotograffau ar y wefan hon eu gwarchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Cewch ailddefnyddio delweddau hawlfraint y Goron (oni bai am yr Arfbais Frenhinol a logos adrannol neu logos asiantaethau) cyn belled â’ch bod yn bodloni’r amodau a restrir uchod.

Dolenni i dudalennau Cross & Stitch

Cewch hefyd greu dolenni i dudalennau gwybodaeth Cross & Stitch. Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i greu dolen i’r wefan, ond gall Cross & Stitch ddarparu'r geiriau a'r graffeg ar eu cyfer.

Ailddefnyddio deunydd trydydd parti

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy'n cael ei nodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i ddefnyddio deunydd o'r fath gan berchennog yr hawlfraint dan sylw.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler y canllawiau ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI).

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU