Hawlfraint y Goron

Caiff y deunydd ar y safle hwn ei warchod gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu deunydd a warchodir gan hawlfraint y Goron (ac eithrio'r Arfbais Frenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â'i fod yn cael ei atgynhyrchu'n gywir heb gael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau ar y safle hwn a warchodir gan hawlfraint y Goron yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i safleoedd eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.
Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y safle hwn, sy'n cael ei nodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan berchnogion yr hawlfraint dan sylw.
Am ragor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gwelwch y cyfarwyddyd sydd ar wefan Llyfrfa Ei Mawrhydi Agor ffenestr newydd.