Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Sut i wneud cais am ddisg treth ddyblyg

Rhaid i chi gael disg treth newydd yn lle un sydd ar goll, wedi'i dwyn, ei dinistrio neu ei difrodi, neu os nad oes modd ei darllen oherwydd bod y ddisg wedi colli ei lliw. Gallwch gael disg treth ddyblyg yn bersonol neu drwy’r post gan ddefnyddio ffurflen V20W 'Cais am ddisg treth ddyblyg'.

Beth y mae angen i chi ei wneud

Gwnewch gais yn bersonol yn eich swyddfa Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) leol, neu drwy'r post.

Dylech anfon y canlynol neu fynd â hwy gyda chi:

 • ffurflen V20W 'Cais am ddisg treth ddyblyg' wedi'i llenwi
 • tystysgrif cofrestru neu atodiad ceidwad newydd
 • ffi o £7 (os bydd angen)
 • y ddisg treth wreiddiol os yw'n dal gennych
 • copi o'r llythyr gwrthod ad-daliad (os yw'n berthnasol)

Os nad oes gennych dystysgrif cofrestru nac atodiad ceidwad newydd, bydd angen i chi lenwi ffurflen V62W 'Cais am Dystysgrif Cofrestru Cerbyd (V5C)'. Bydd angen hefyd i chi gynnwys y ffi o £25 (am dystysgrif cofrestru) gyda'ch cais am ddisg treth ddyblyg.

Os bydd cofnodion DVLA yn dangos mai chi yw'r ceidwad cofrestredig a bod y cerbyd wedi'i drethu ar hyn o bryd, bydd y swyddfa DVLA leol yn anfon disg treth ddyblyg atoch yn ddi-oed. Fel arall, bydd DVLA yn dal eich cais yn ôl nes bydd cofnod y cerbyd wedi'i ddiweddaru. Efallai y rhoddir disg treth ddyblyg dros dro i chi, a bydd yn ddilys am hyd at wyth wythnos.

Cyn gynted ag y bydd y cofnodion wedi’u diweddaru, rhoddir disg treth ddyblyg lawn i chi.

Gellir defnyddio'r atodiad ceidwad newydd mewn swyddfa DVLA leol am hyd at 13 mis ar ôl dyddiad prynu'r cerbyd. Os yw dyddiad y ddisg treth wedi dod i ben, bydd angen i chi lenwi ffurflen V62W ‘Cais am Dystysgrif Cofrestru Cerbyd (V5CW)' yn ei le. Dylech gynnwys hon a’r atodiad ceidwad newydd gyda'ch cais. Does dim angen y ffi o £25.

Y ffi ar gyfer disg treth ddyblyg

Mae disg treth ddyblyg yn costio £7, ac fel arfer ni chewch ad-daliad unwaith y bydd y swyddfa DVLA leol wedi cael y cais.

Does dim angen i chi dalu ffi'r ddisg treth:

 • os nad oes modd darllen y ddisg treth neu os yw'r lliw wedi pylu
 • os yw'r ddisg treth wedi mynd ar goll yn y post
 • os yw'r heddlu yn cadw'r ddisg treth fel tystiolaeth
 • os yw DVLA wedi gwrthod ffurflen V14W 'Cais am ad-daliad treth cerbyd' – mae angen amgáu copi o'r llythyr gwrthod gyda ffurflen V20W

Does dim angen i chi dalu'r ffi ychwaith os:

 • nad oes rhaid talu treth cerbyd ar y cerbyd, fel y dosbarth treth anabl
 • yw'r cerbyd wedi’i ddwyn a’ch bod yn ei gael yn ôl heb y ddisg treth

Sut mae gweld a ydy’ch cerbyd wedi’i drethu

Cewch holi am ddyddiad dod-i-ben eich disg treth drwy wneud 'ymholiad am gerbyd' ar-lein. Nodwch rif cofrestru a gwneuthuriad eich cerbyd.

Os dewch o hyd i'r ddisg treth wreiddiol

Gan nad yw'r ddisg wreiddiol yn ddilys mwyach, rhaid ei dychwelyd i'r swyddfa DVLA leol a roddodd y ddisg ddyblyg i chi. Cadwch y ddisg treth ddyblyg ar y cerbyd.

Disg treth sydd wedi’i dwyn

Dywedwch wrth yr heddlu os yw eich disg treth wedi’i dwyn.

Additional links

Wedi newid eich cyfeiriad?

Gallwch ddiweddaru manylion eich trwydded gyrru gan ddefnyddio gwasanaeth ar-lein diogel y DVLA

Derbyn hysbysiadau atgoffa Rheolau’r Ffordd Fawr

Derbyn hysbysiadau atgoffa ynghylch Rheolau’r Ffordd Fawr drwy ei ddilyn ar Trydar a Facebook

Allweddumynediad llywodraeth y DU