Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Treth cerbyd yn dod i ben pan fyddwch chi dramor

Os byddwch chi dramor pan fydd treth eich cerbyd yn dod i ben, mae modd i chi drethu eich cerbyd ar-lein, dros y ffôn, neu ofyn i rywun drethu’r cerbyd ar eich rhan. Gallwch hefyd drethu eich cerbyd cyn mynd dramor.

Trethu ar-lein neu dros y ffôn

Defnyddiwch y cyfeirnod ar eich ffurflen atgoffa V11 neu'ch Tystysgrif Cofrestru i adnewyddu eich treth o'r pumed diwrnod yn y mis y daw eich disg treth gyfredol i ben. Dim ond i'r cyfeiriad a ddangosir ar ffurflen atgoffa V11 neu’r Dystysgrif Cofrestru y gellir anfon y ddisg treth. Gallwch ofyn i ffrind neu berthynas bostio hwn atoch i gyfeiriad dramor.

Trethu ymlaen llaw

Gallwch adnewyddu’ch treth hyd at ddau fis calendr ymlaen llaw yn bersonol neu drwy’r post yn un o ganghennau Swyddfa'r Post® sy’n delio â cheisiadau ymlaen llaw neu yn un o swyddfeydd lleol yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).

Dylech anfon y canlynol neu fynd â hwy gyda chi:

  • Tystysgrif Cofrestru
  • ffurflen V10W 'Cais am drwydded cerbyd' wedi'i llenwi
  • tystysgrif yswiriant neu nodyn yswiriant dros dro – rhaid iddynt fod yn ddilys ar y dyddiad y daw'r ddisg treth i rym
  • tystysgrif MOT ddilys – os yw’r car neu’r beic modur dros dair oed – rhaid iddi fod yn ddilys ar y dyddiad y daw'r ddisg treth i rym
  • y tâl am y dreth cerbyd
  • os ydych yn gwneud cais drwy'r post, llythyr yn esbonio pam eich bod yn trethu ymlaen llaw

Newid enw a/neu gyfeiriad

Ysgrifennwch y manylion newydd neu unrhyw gywiriadau yn adran chwech eich Tystysgrif Cofrestru.

Os nad oes gennych Dystysgrif Cofrestru

Os mai chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd, gallwch lenwi ffurflen V62W ‘Cais am Dystysgrif Cofrestru Cerbyd (V5C)’ a rhaid anfon £25 gyda'r ffurflen (y ffi am Dystysgrif Cofrestru ddyblyg). Dylech eu cynnwys gyda’ch cais am dreth. Dim ond yn eich swyddfa DVLA leol agosaf y gallwch wneud cais.

Fe allwch lwytho'r ffurflen, neu nôl y ffurflen V62W o unrhyw un o ganghennau Swyddfa'r Post® neu swyddfa DVLA leol.

Anfon disg treth i gyfeiriad dramor

Darparwch y cyfeiriad tramor mewn llythyr esboniadol a'i gynnwys gyda’ch cais am dreth. Rhaid ysgrifennu eich cyfeiriad ym Mhrydain Fawr ar y ffurflen V10W 'Cais am ddisg treth’.

Cael rhywun i drethu’ch cerbyd ar eich rhan

Gofynnwch i ffrind neu berthynas drethu’ch cerbyd gan ddefnyddio'r ffurflen atgoffa V11W neu ffurflen V10W ‘Cais am ddisg treth’ gyda’ch Tystysgrif Cofrestru. Gallant hwy roi'r ddisg treth ar eich cerbyd os yw'n dal ym Mhrydain Fawr neu bostio'r ddisg treth atoch os aethpwyd â'r cerbyd dramor.

Defnyddio’ch cerbyd pan fyddwch yn dychwelyd o dramor

Os byddwch yn mynd â'ch cerbyd dramor, mae'n rhaid parhau i'w drethu. Pan fyddwch yn dychwelyd o dramor, rhaid i chi fod â disg treth ddilys er mwyn gallu gyrru'ch cerbyd adref neu fe fyddwch yn cyflawni trosedd. Does dim consesiynau.

Cerbyd yn cael ei gadw oddi ar y ffordd ym Mhrydain Fawr

Os yw'ch cerbyd yn cael ei gadw oddi ar y ffordd ym Mhrydain Fawr pan rydych dramor ac nad ydych yn adnewyddu'ch treth, rhaid i chi roi gwybod i DVLA drwy wneud datganiad HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-Ffordd Statudol). Cewch wneud hyn hyd at ddau fis cyn i'r ddisg treth gyfredol neu'r datganiad HOS ddod i ben.

Additional links

Wedi newid eich cyfeiriad?

Gallwch ddiweddaru manylion eich trwydded gyrru gan ddefnyddio gwasanaeth ar-lein diogel y DVLA

Derbyn hysbysiadau atgoffa Rheolau’r Ffordd Fawr

Derbyn hysbysiadau atgoffa ynghylch Rheolau’r Ffordd Fawr drwy ei ddilyn ar Trydar a Facebook

Allweddumynediad llywodraeth y DU